شرایط استفاده ایرانی ها از رایانه، اینترنت و تلفن همراه

به گزارش لیسون، به گزارش خبرنگاران به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش موج سوم پیمایش سنجش شرایط مصرف کالاهای فرهنگی در ایران؛ به تلاش دکتر سعید معیدفر (مدیر علمی)، محمد سلگی (مدیر طرح) و عباس وریج کاظمی (ناظر علمی) اجرا شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1399 منتشر شده است.

شرایط استفاده ایرانی ها از رایانه، اینترنت و تلفن همراه

شناخت عالمانه مصرف فرهنگی؛ جزئیات، الگوهای اصلی و روندهای نوپدید؛ گامی در راستای بازنگری و آنالیز ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزلۀ یکی از نشانگرهای تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و به عنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و نیز معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست های فرهنگی است.

لذا هدف کلی پژوهشگران این پیمایش به توضیح ذیل است:

فراهم ساختن مجموعه ای از داده ها درباره شیوه گذرندان زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و مصرف فرهنگی آنان بوده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی و از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته های به دست آمده ارائه شده است.

داده های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده و اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی به وسیله پرسشنامه ساختاریافته به صورت مصاحبه رو در رو، جمع آوری شده است.

همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد 15 سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است. تعداد نمونه در این آنالیز 15 هزار و 606 نفر در 31 استان کشور هستند.

در بخش رایانه، اینترنت و تلفن همراه این پیمایش از پاسخ گویان پرسیده شده است: شما از کامپیوتر استفاده می کنید؟ که به توضیح ذیل نگاشته شده است:

32.7 درصد گفته اند که از رایانه استفاده می نمایند که در جدول ذیل نگاشته شده است:

لذا تعیین شد با کاهش سن و افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه مالی افراد، استفاده از رایانه بیشتر می گردد.

مردان بیشتر از زنان، دانش آموزان و دانشجویان بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و خانه دارها کمتر از دیگر گروه های فعالیت از رایانه استفاده می نمایند.

همچنین در جدول ذیل میزان استفاده از رایانه در شبانه روز نگاشته شده است:

همچنین در ادامه بخش نوع استفاده از رایانه این پیمایش در خصوص اینکه از رایانه / لپ تاپ چه استفاده هایی می کنید؟ نگاشته شده است:

44.2 درصد استفاده نمایندگان رایانه گفته اند که از رایانه استفاده کاری، 38.6 درصد برای وصل شدن به اینترنت، 37.6 درصد برای دیدن فیلم، 28.2 درصد برای گوش دادن به موسیقی، 16.6 درصد برای بازی و 16.5 درصد برای مطالعه کتاب و مقاله استفاده می نمایند.

در جدول ذیل نوع استفاده از رایانه نشان داده شده است.

لذا تعیین شد، با کاهش سن، استفاده از رایانه برای بازی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، وصل شدن به اینترنت و مقاله افزایش و استفاده کاری کاهش می یابد.

مردان بیشتر از زنان برای کار و بازی و کمتر از آنان برای دیدن فیلم، گوش دادن موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله از رایانه استفاده می نمایند.

با افزایش سطح تحصیلات، استفاده از رایانه برای کار، وصل شدن به اینترنت و مطالعه کتاب و مقاله بیشتر و برای بازی و دیدن فیلم کمتر می گردد.

شاغلان نسبت به دیگر گروه های فعالیت از رایانه بیشتر برای کار و کمتر برای گوش دادن به موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله استفاده می نمایند.

دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه دارها نیز کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از رایانه استفاده می نمایند.

ادامه این بخش که استفاده از تلفن همراه است از پاسخ گویان سوال شده که تلفن همراه (موبایل) دارید؟ 90.7 درصد گفته اند که تلفن همراه دارند.

در جدول ذیل استفاده از تلفن همراه و میزان آن نگاشته شده است:

بنابراین تعیین شد با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه مالی افراد کمتری تلفن همراه دارند.

زنان کمتر از مردان، خانه دارها و افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگر گروه هی فعالیت تلفن همراه دارند.

همچنین در بخش نوع تلفن همراه از کسانی که تلفن همراه دارند سوال شده که تلفن همراه شما از چه نوعی است؟ هوشمند یا ساده 75.8 درصد کسانی که تلفن همراه دارند گفته اند که تلفن همراه آنان هوشمند است.

68.6 درصد تلفن همراه هوشمند دارند

با کاهش سن و افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه مالی افراد، نسبت دارندگان تلفن هوشمند بیشتر می گردد.

دانش آموزان و دانشجویان نسبت به دیگر گروه های فعالیت بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و سپس خانه دارها کمتر از دیگران تلفن همراه هوشمند دارند.

68.6 درصد تلفن همراه هوشمند دارند.

دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از بیکاران و بیکاران بیشتر از شاغلان و شاغلان بیشتر از خانه دارها و خانه دارها بیشتر از افراد دارای درآمد بدون کار، تلفن هوشمند دارند.

همچنین درباره میزان استفاده از تلفن همراه از دارندگان تلفن همراه سوال شده که به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت از وقت خود را صرف استفاده از تلفن همراه می کنید؟

23.3 درصد دارندگان تلفن همراه تا نیم ساعت، 21.4 درصد تا یک ساعت، 21.8 درصد تا دو ساعت، 14.1 درصد تا سه ساعت، 12.4 درصد سه تا پنج ساعت و 7.2 درصد بیش از پنج ساعت در شبانه روز از تلفن همراه خود استفاده های مختلف می نمایند.

لذا تعیین شد با افزایش سن، سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه مالی میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر می گردد.

میزان استفاده از تلفن همراه افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از خانه دارها و این افراد نیز کمتر از شاغلان و شاغلان نیز کمتر از دانش آموزان، دانشجویان و بیکاران است.

در ادامه این پیمایش از دارندگان تلفن همراه سوال شده افزون بر تماس تلفنی و فرستادن پیامک، معمولاً چه استفاده های دیگری از تلفن همراه می کنید؟

69.3 درصد برای دریافت عکس و فیلم و 66.8 درصد برای ارتباط با اینترنت است. گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی با 34.6 درصد، بازی با نرم افزارهای بازی با 13.5 درصد، مطالعه کتاب یا مجله با 12.5 درصد، تماشای فیلم با 9.5 درصد، گوش دادن به رادیو با 4 درصد و تماشای برنامه های تلویزیونی داخلی و خارجی با 3.9 درصد در ردیف بعدی اهمیت از نظر استفاده از تلفن همراه قرار دارند.

در جدول ذیل نوع استفاده از تلفن همراه و تعدد آن نشان داده شده است:

در بخش استفاده از تبلت از پاسخ گویان پرسیده شده که شما از تبلت استفاده می کنید؟

5.9 درصد گفته اند که از تبلت استفاده می نمایند.

دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه دارها نیز کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از رایانه استفاده می نمایند.

در جدول ذیل استفاده از تبلت و میزان آن نگاشته شده است:

بنابراین با کاهش سن، افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه مالی استفاده از تبلت نیز افزایش می یابد.

زنان بیشتر از مردان، دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از شاغلان و بیکاران و این دو نیز بیشتر از خانه دارها و افراد دارای درآمد بدون کار از تبلت استفاده می نمایند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 6 اسفند 1399 بروزرسانی: 6 اسفند 1399 گردآورنده: lison.ir شناسه مطلب: 1429

به "شرایط استفاده ایرانی ها از رایانه، اینترنت و تلفن همراه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط استفاده ایرانی ها از رایانه، اینترنت و تلفن همراه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید